جنرال

لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 هزار روتاری سرمایشی گرمایشی لبخندی استیل با گاز R410 مدل GNR-12GW N
0

مشخصات فنی کولر گازی جنرال  مصرف انرژی: A نوع گاز: R410 نوع کمپرسور: روتاری T3 مدل:.....

کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 هزار روتاری سرمایشی گرمایشی لبخندی استیل با گاز R410 مدل GNR-18GW N
0

مشخصات فنی کولر گازی جنرال  مصرف انرژی: A نوع گاز: R410 نوع کمپرسور: روتاری T3 مدل:.....

کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 هزار روتاری سرمایشی گرمایشی لبخندی استیل با گاز R410 مدل GNR-24GW N
0

مشخصات فنی کولر گازی جنرال  مصرف انرژی: A نوع گاز: R410 نوع کمپرسور: روتاری T3 مدل:.....

کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 هزار روتاری سرمایشی گرمایشی لبخندی استیل با گاز R410 مدل GNR-30GW N
0

مشخصات فنی کولر گازی جنرال  مصرف انرژی: A نوع گاز: R410 نوع کمپرسور: روتاری T3 مدل:.....

کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 هزار روتاری سرمایشی گرمایشی لبخندی استیل با گاز R410 مدل GNR-36GW N
0

مشخصات فنی کولر گازی جنرال  مصرف انرژی: A نوع گاز: R410 نوع کمپرسور: روتاری T3 مدل:.....

کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 هزار روتاری سرمایشی گرمایشی لبخندی استیل با گاز R410 مدل GNR-09GW N
0

مشخصات فنی کولر گازی جنرال  مصرف انرژی: A نوع گاز: R410 نوع کمپرسور: روتاری T3 مدل:.....

کولر گازی اسپلیت جنرال شکار 12000 هزار روتاری سرمایشی گرمایشی لبخندی استیل مدل GNR-12GW AA
0

مشخصات فنی کولر گازی جنرال  مصرف انرژی: B نوع گاز: R22 نوع کمپرسور: روتاری T1 مدل: .....

کولر گازی اسپلیت جنرال شکار 18000 هزار روتاری سرمایشی گرمایشی لبخندی استیل مدل GNR-18GW AA
0

مشخصات فنی کولر گازی جنرال  مصرف انرژی: B نوع گاز: R22 نوع کمپرسور: روتاری T1 مدل: .....

کولر گازی اسپلیت جنرال شکار 24000 هزار روتاری سرمایشی گرمایشی لبخندی استیل مدل GNR-24GW AA
0

مشخصات فنی کولر گازی جنرال  مصرف انرژی: B نوع گاز: R22 نوع کمپرسور: روتاری T1 مدل: .....

کولر گازی اسپلیت جنرال شکار 30000 هزار روتاری سرمایشی گرمایشی لبخندی استیل مدل GNR-30GW AA
0

مشخصات فنی کولر گازی جنرال  مصرف انرژی: B نوع گاز: R422 نوع کمپرسور: روتاری T1 مدل:.....

کولر گازی اسپلیت جنرال شکار 36000 هزار روتاری سرمایشی گرمایشی لبخندی استیل مدل GNR-36GW AA
0

مشخصات فنی کولر گازی جنرال  مصرف انرژی: B نوع گاز: R22 نوع کمپرسور: روتاری T1 مدل: .....

کولر گازی اسپلیت جنرال شکار 9000 هزار روتاری سرمایشی گرمایشی لبخندی استیل مدل GNR-09GW AA
0

مشخصات فنی کولر گازی جنرال  مصرف انرژی: B نوع گاز: R22 نوع کمپرسور: روتاری T1 مدل: .....

کولر گازی اسپلیت دی جنرال 12000 هزار روتاری سرمایشی گرمایشی
0

مشخصات فنی کولر گازی جنرال  مصرف انرژی: B نوع گاز: R22 نوع کمپرسور: روتاری T1 مدل: .....

کولر گازی اسپلیت دی جنرال 18000 هزار روتاری سرمایشی گرمایشی
0

مشخصات فنی کولر گازی جنرال  مصرف انرژی: B نوع گاز: R22 نوع کمپرسور: روتاری T1 مدل: .....

کولر گازی اسپلیت دی جنرال 24000 هزار روتاری سرمایشی گرمایشی
0

مشخصات فنی کولر گازی جنرال  مصرف انرژی: B نوع گاز: R22 نوع کمپرسور: روتاری T1 مدل: .....

شمارنده